Barcelonès Nord

Informe sobre ocupació novembre 2017

  • Aniceto Ramírez
  • Actualitzat:
  • Creat:

Durant el mes de novembre de 2017 s’ha produit un increment de les xifres d’atur a gairabé totes les poblacions, llevat de Sant Adrià del Besós que ha tingut un petita disminució del 0,21%.

L’increment de l’atur a la comarca, encara que en un percentatge baix suposa un trencament en la tendència de millora experimentada en els tres primers trimestres de l’any. Malgrat tot el saldo anual és manifestament positiu i fa preveure que el 2.018 podria ser l’any de la recuperació de les xifres d’ocupació d’abans del període de crisis, sempre i quan l’estabilitat política a Catalunya ho permeti.

El major increment de persones aturades s’està produint en els sector dels serveis en números absoluts, no obstant això tornem a incidir en el dinamisme que s’està produint en el sector de la construcció a la comarca, sector en el que torna a revifar la seva taxa d’activitat de forma important.

Continuem insistim  des de la Secretaria d’Ocupació de la Federació Socialista del Barcelonès Nord, en la importància de la formació professional continua per tal d’afrontar amb garanties els canvis que s’estan produint en el model productiu, en aquest sentit destaquem el paper indispensable que fan les escoles d’adults dels diferents municipis en la reorientació de les persones aturades.  

Moltes vegades les persones amb dificultats d’inserció laboral no tenen en compte els serveis que ofereixen les escoles d’adults que ajuden a la preparació de les proves d’accés als Cicles Formatius de Formació Professional de Grau Mitjà i de Grau Superior, porta de entrada per l’ocupació. És molt important tenir present que les escoles d’adults formen part de la xarxa institucional de lluita contra l’atur.

A través de les dades que a continuació extractem volem donar una visió per sectors d’activitat econòmica a la comarca de la situació de l’atur a cadascú d’ells. En tots els municipis es pot observar que un dels percentatges més gran de variació positiva acumulada mensual és produeix al sector de la construcció i al sector industrial. Aquestes dades son molt importants, doncs la consolidació anual de creixement net d’ocupació en aquests sectors econòmics comportaran a la seva vegada creixements futurs d’ocupació important en el sector d’ocupació amb més dinamisme que no és un altre que el sector serveis dintre de la nostre comarca.

En l’informe de novembre hem inclòs una nova dada prou important a tenir en compte, és tracte de la vinculació de la població activa de cada municipi en relació a la població total ( 2016) i a la població ocupada. D’aquesta nova dada que afegim el nostre informe, cal destacar que aproximadament entre el 45% i el 50% de la població total de cada municipi és pot considerar com població activa i per tant amb disponibilitat per treballar. En tots els municipis és supera el 85% d’ocupació de la població activa, llevat Sant Adrià del Besòs que es del 82’93%. L’objectiu pel proper 2018 hauria de ser incrementar aquest percentatge fins el 90%.

A l'enllaç l'arxiu pdf amb l'informe complert.

Fitxers adjunts:

Paraules clau: